Wax

Paraffin & Soy Wax

Paraffin พาราฟินแว็กซ์ เป็นแว็กซ์ที่ได้มาจากกากส่วนที่เหลือ ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบโดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้เรียกว่า สแลค แว็กซ์ (Slack wax) ซึ่งยังมีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์สูง นำสแลค แว็กซ์ ที่ได้มาผ่านกระบวนการการสกัดน้ำมันออกจากแว็กซ์ เพื่อให้ได้พาราฟิน แว็กซ์ที่มีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ตามค่ามาตรฐานของพาราฟิน แว็กซ์ที่สามารถนำมาใช้ทำเทียนและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ มีลักษณะเป็นของแข็ง (Solid) มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว มีจุดหลอมเหลว (Melting point) อยู่ที่ระหว่าง 48-68 องศาเซนเซียส (°c) Soy wax ไร้ควัน มีความนุ่มมากกว่าเทียนไขพาราฟิน จึงเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวกกว่า มีอุณหภูมิการเผาไหม้ต่ำกว่าเทียนไขพาราฟิน จึงอันตรายน้อยกว่า เมื่อน้ำตาเทียนหยดถูกผิวหนังตามร่างกาย อีกทั้งยังมีระยะเวลาติดไฟนานกว่าพาราฟินอีกด้วย มีกลิ่นหอมของถั่วเหลืองอ่อนๆ แม้ไม่ใส่น้ำมันหอมระเหยเทียนจะมีความหอมเฉพาะตัว มากกว่า เทียนไขพาราฟินที่ไม่มีกลิ่นใดๆ